hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir.
Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu ayetler okunur:
ْﻞُﻗ َّﻥِﺍ ﻲ۪ﺗﺎَﻠَﺻ ﻲ۪ﻜُﺴُﻧَﻭ َﻱﺎَﻴْﺤَﻣَﻭ ﻲ۪ﺗﺎَﻤَﻣَﻭ ِﻪّٰﻠِﻟ ِّﺏَﺭ َۙﻦﻴ۪ﻤَﻟﺎَﻌْﻟﺍ ﺎَﻟ َﻚﻳ۪ﺮَﺷ ُۚﻪَﻟ َﻚِﻟٰﺬِﺑَﻭ ُﺕْﺮِﻣُﺍ ۬ﺎَﻧَﺍَﻭ ُﻝَّﻭَﺍ َﻦﻴ۪ﻤِﻠْﺴُﻤْﻟﺍ Okunuşu:
Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi Rabbi’l- Âlemîn lâ şerîke leh. Ve bi zalike umirtü ve ene evvelü'l müslimîn.
(En’am 6/ 162-163) ﻲّ۪ﻧِﺍ ُﺖْﻬَّﺟَﻭ َﻲِﻬْﺟَﻭ ﻱ۪ﺬَّﻠِﻟ َﺮَﻄَﻓ ِﺕﺍَﻮٰﻤَّﺴﻟﺍ َﺽْﺭَﺎْﻟﺍَﻭ ﺎًﻔﻴ۪ﻨَﺣ ٓﺎَﻣَﻭ ۬ﺎَﻧَﺍ َﻦِﻣ َۚﻦﻴ۪ﻛِﺮْﺸُﻤْﻟﺍ (En’am 6/ 79)(Okunuşu: İnnî veccehtü vechiye lillezî fatare’s-semâvâti ve’l- arda hanîfen ve mâ ene min’el- müşrikîn.)