İcra ve iflas her insanın çok yakından içinde olduğu bir hukuk dalıdır. Borcunu kirasını ödemeyen kişilerden alacağın tahsilini düzenleyen bir hukuk yoludur. Bu hukuk dalı zorla tahsilâtı (Cebri icra) düzenlediği gibi, Konkordato, iflas, iflasın ertelenmesi, kira alacaklarınnın tahsili, resmi evrak ve mahkeme kararlarının karşılığı olan işlerin yaptırılması veya tahsili, kambiyo senetlerinin ve kambiyo senedi vasfına haiz olmayan alacakların tahsilinin yollarını düzenler.