Sponsor Reklam-5
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Ağaç Şeklinde Aç2Beğeni
 • 1 gönderen TTS
 • 1 gönderen aga_0074

Konu: Anadolu Neolitiği

 1. #1
  TTS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  TTS
  Status
  Offline
  Azimli Defineci
  Üyelik tarihi
  30.11.2013
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  172
  Tecrübe Puanı
  16

  Standart Anadolu Neolitiği


  Türkiye Arkeolojik Yerle
  şmeleri (TAY) Projesi’nin ikinci klasörü

  Neolitik’i hazırlayan arkada
  şlarım, Anadolu Neolitiği için benden bir

  giri
  ş yazısı yazmamı istediklerinde, onur duydum. Fakat bu yazıyı

  yazmak oldukça güçtü. Bu güçlük, hem dönemin prehistorik
  arkeolojideki (veya geçmi
  şimizdeki) özel konumu, hem de Anadolu’da,

  bu döneme ait buluntuların hala çok kısıtlı olarak gün ı
  şığına çıkarılmış
  ve yeterli biçimde incelenmemiş olmasından kaynaklıyor. Sonuçta,

  Anadolu Neoliti
  ği üzerine yazılacak bir yazının, elimizdeki verilerin

  eksikli
  ği yüzünden yetersiz kalacağı görüşüne vardım ve bu giriş

  yazısında Anadolu Neoliti
  ğini özetlemek yerine, benim açımdan önemli

  olan bazı sorunlar üzerinde durmayı tercih ettim. Sevgili Sava
  ş, Oğuz ve

  Mihriban’a bana bu konuda güvendikleri için te
  şekkür ediyorum.

  İ
  çinde, birbiri ardına gelen evrelerden oluşan ve bir evrim sürecini

  kapsayan Neolitik dönemi adlandırmak, genellikle kısır bir döngüye
  neden olmakta, özellikle Neolitik dönemin ilk evresi, çok çe
  şitli

  terimlerle betimlenmektedir. Akeramik Neolitik, çanak çömleksiz
  neolitik, çanak çömlek öncesi neolitik, besi üretimine geçi
  ş evresi, üretimciliğe geçiş evresi bunlardan en sık karşılaştıklarımızdır. İlk üç

  terim de, çanak çömle
  ği adeta miladi bir unsur gibi göstermekte; bu

  süreci Milattan Önce=Çanak Çömlek’ten Önce ve Milattan Sonra=
  Çanak Çömlek’ten Sonra gibi kesin kategorilere ayırmaktadır.
  Zamanında —birçok nedenden dolayı—, bir tabakayı adlandırmak için
  kullanılmı
  ş olan bu terim (Eriha), hala geçerliliğini korumakta ve

  özellikle Levant Bölgesi için kullanımı sürmektedir (PPNA-PPNBPPNC).
  Söz konusu terim, aynı zamanda dönem tanımı için
  teknolojik bir öğeyi ve tek bir öğeyi öne çıkartmaktadır. Buna karşın diğer iki terim

  ise, birçok kişi tarafından Neolitiğin en önemli sayılan öğesini,

  ekonomik bir ö
  ğeyi, besi üretimini, ön plana almaktadır. Bu terimlere

  kar
  şı öne sürülen birçok alternatifin kabul gördüğü pek söylenemez; —

  Neoliti
  ği kültürel “horizon”lara ayırmak (Maison de l’Orient) ve her

  “
  horizon”a bir ad yerine numara koymak gibi. Bu dönemleme genel

  olarak kabul görmemekte hatta onu yaratanlar tarafından bile artık
  kullanılmamaktadır. Bu yakla
  şımların yanı sıra, hararetli taraftarları ve

  aynı
  şiddette karşıtları olan, Neolitiği oluşturan tüm öğelerin evrim

  sürecini içeren “Neolitikleş
  me” teriminden söz edilebilir. Dilimize

  henüz tam anlamıyla oturmamı
  ş olmasına karşın, Neolitiğin ilk evresi

  için sıkça kullanıldı
  ğı gözlemlenmektedir.

  Neoliti
  ğin ikinci evresi için kullanılan terminolojinin daha az sorunlu

  oldu
  ğu izlenimi yaygındır. Burada, çanak çömlek öğesi esas alındığı;

  gerek evrim, gerekse kronolojik bir uygulama ile bölgesel tanımlamalar
  yapıldı
  ğı için bir bütünlük sağlanabilmiştir.

  Neolitik dönem, insanlık tarihinin en önemli a
  şamalarından biri, büyük

  olasılıkla en önemlisi; insano
  ğlunun ekolojik baskıları aşıp, toprağa
  (doğaya) hakimiyetinin dönüm noktası ve birçok açıdan (evrensel

  anlamdaki) kültürümüzün kökenidir.
  Neolitik, birçok önemli de
  ğişimlerin hızlı bir biçimde yaşandığı

  dönemdir. Bu a
  şamayı, insanın sadece çevreyi kendi çıkarları

  do
  ğrultusunda kullanıp, besi üretimine ve dolayısıyla artı ürüne sahip

  oldu
  ğu bir döneme indirgeyemeyiz. Neolitik, insan yaşamının tüm

  ö
  ğelerini etkileyen, maddi olgulardan simgesel olgulara kadar uzanan

  bir olaylar bütünüdür: topra
  ğa yerleşme, mimari, mekan kullanımı,

  teknikler, demografi, sosyal yapı, sanatsal ve tinsel ürünler… Tüm bu
  olguları önem sırasına dizmek, belli bir ö
  ğeyi öne çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir.
  Bunlar, birbirleriyle etki-tepki ilişkisinde bir bütünü
  olu
  ştururlar.

  Bilindi
  ği gibi, avcı/toplayıcı yaşam tarzından yerleşik köy yaşamına

  geçilmesi —Childe’ın deyimiyle “Neolitik Devrim”—, ilk olarak Yakın
  Do
  ğu’da ve özellikle Kuzey Levant Bölgesi’nde meydana gelmiştir.

  Kimilerince kültürel “evrim”, kimilerince “devrim” olarak kabul edilen
  bu a
  şamada, Anadolu’nun aktif rol oynadığı kaçınılmaz bir gerçektir.

  Güneydo
  ğu Anadolu’nun Kuzey Levant ile birlikte Neolitikleşme’deki

  rolü, son yıllardaki ara
  ştırmalarla iyice belirginleşmiştir. Yakın bir

  zamana dek
  İç Anadolu’ya, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Levant’dan

  geldi
  ği sanılan Neolitik kavramlar ve maddesel ürünler, bu bölgedeki

  ara
  ştırmalar sonucunda farklı bir tablo ortaya koymuş,

  Neolitikleşme’nin yerel olma olasılığı ağırlık kazanmıştır. Dolayısıyla

  Neolitiğ
  in başlangıcını, oluşumu anlamak için Anadolu’nun önemi

  yadsınamaz duruma gelmi
  ştir. Diğer yandan Anadolu’nun, Güneydoğu

  Avrupa ve Akdeniz kıyılarının Neolitikle
  şme’sindeki rolü de son derece

  önemlidir.
  İnsanlık geçmişinin birçok bakımdan en önemli dönemi

  olarak kabul edilen Neolitik için Anadolu’nun sundu
  ğu pek çok bilgi

  vardır. Ancak sözünü edece
  ğimiz bazı sorunlar nedeniyle, bu bilgilerin

  ne kadarına ula
  şğımız oldukça tartışmalıdır.

  Anadolu’da Neolitik döneme iliş
  kin kazıların sayıları ne yazık ki çok

  azdır. Mehmet Özdo
  ğan’ın çoğu kez değindiği gibi, komşu ülkelerle

  kar
  şılaştırıldığında, durumun vahameti/gülünçlüğü açıkça ortaya

  çıkmaktadır. Sorunun bir çözümü, ara
  ştırmaların çoğaltılması yönünde

  olabilir. Ancak a
  şağıda değineceğimiz nedenlerle, bunun da yeterli

  olmayaca
  ğı açıktır. Araştırma sayısının az olması, sorunun sadece bir

  yüzüdür ve kanımızca en önemlisi de de
  ğildir. Burada kısaca

  de
  ğineceğimiz sorunlar, yalnızca Anadolu arkeolojisiyle ilgili değildir;

  ama konumuz Neolitik gibi önemli bir süreç ve bölge de Anadolu
  olunca, bu sorunlara de
  ğinmek zorundayız.

  Tüm dünyada oldu
  ğu gibi, Türkiye’de de genellikle arkeolojik

  ara
  ştırmalar kazı aşamasında kalmakta; aslında araştırmanın daha uzun

  süre alan, daha açıklayıcı olan analiz ve inceleme çalı
  şmaları,
  malisorunlar, zaman, uzman yetersizliği yüzünden ya ertelenmekte ya da

  seyrek olarak belirli bir malzeme üzerinde kapalı kalarak, di
  ğer

  buluntularla ili
  şkisi kopuk bir araştırmayla yetinilmekte ve

  yayınlanmaktadır. Kısacası kazılar ço
  ğu zaman konuşturulmamakta ve

  suskun bir durumda, müze depolarında çürümeye bırakılmaktadır.
  Sonuç olarak, sayıca zaten az olan araş
  tırmalardan elde edilen sonuçlar,

  olası elde edilebilirli
  ğin çok daha altında kalmaktadır.

  Bir di
  ğer sorun ise, araştırmaların çoğunun zorunlu olarak kurtarma

  kazısı grubuna girmesidir. Özellikle barajlar, çe
  şitli etkenler yüzünden

  tehlikeye giren sit alanları için acil kurtarma kazıları gerekmektedir.
  Durum böyle olunca ara
  ştırmalar, “ne kurtarırsak kârdır” kuralının

  uygulandı
  ğı, gerek zaman gerek seçme olanakları kısıtlı olduğundan

  bilimsel bir amacın olmadı
  ğı, stratejilerin kurulamadığı kazılar olmaktan

  kurtulamamaktadır. Bilimsel amacı olmayan bir kazının sonuçları da ne
  yazık ki tanımlamaların ve bazı analojilerin ötesine geçememektedir.
  Kazı sürecinde de
  ğerlendirilmeyen malzeme, müze depolarında,

  ortamından kopuk malzeme durumuna gelmekte ve dönü
  şü olmayan

  bir yola saplanmaktadır. Bilindi
  ği gibi arkeolojinin diğer gözlem

  bilimlerinden farkı, üzerinde çalışılan malzemeye istendiği zaman

  dönülememesidir. Örne
  ğin bir jeolog gerektiğinde araziye dönüp eksik

  gözlemlerini tamamlayabilir ya da bir biyolog, istedi
  ği sayıda deney kurbağasına yeniden sahip olabilir. Oysa bir arkeolog için kazı bittikten

  sonra geriye dönüş
  yoktur. Dolayısıyla kazı sürecinde iyi belgelenmeyen

  ta
  şınır ya da taşınmaz buluntular, verebilecekleri bilgilerden daha azını

  vermek durumunda bırakılırlar. Ve sonuçta zaten kısıtlı bir
  şekilde ulaşacağımız geçmişe daha da kısıtlı bakmak zorunda kalırız.

  Arkeolojinin gereklili
  ğinin son yıllarda en revaçta olan tanımlarından

  biri, yarını kurmak için dünü anlamaktır. Burada dünü hiçbir zaman
  tam olarak anlayamayaca
  ğımızı bilmemize rağmen, genelde neleri

  anlayabiliriz, neleri varsayabiliriz ve neler hakkında hiçbir zaman
  fikrimizin olamaz ayırdına ço
  ğu zaman varamamamıza rağmen

  gözlemlerimizi bu do
  ğrultuda yapmayız. Kısaca, hedefimizin sınırlarını

  koymadı
  ğımızdan, genellikle araştırmalarımız bilimsel amaçsız ve

  stratejisiz olur. Hangi problemi çözümlemek ve bu çözüme ulaş
  mak

  amacıyla hangi taktikleri kullanmak gerekti
  ğini saptamadan yapılan

  ara
  ştırmalar, ne yazık ki yetersiz kalmaya mahkûmdur.

  Sınırlarımız nelerdir? Buluntular geçmi
  şin hangi yönlerini

  aydınlatabilir? Gerçe
  ğin ne kadarına varabiliriz? Geçmişte yaşanmış bir

  gerçek vardır ve bizler, arkeologlar bu gerçe
  ği yeniden kurmaya

  çalı
  şırız. Ancak bu, yaşanmış bir olaydır, biz ise elimizdeki verilerden

  yola çıkarak geçmi
  şi yorumlarız, yani varsayımlarda bulunuruz. Oysa

  gerçe
  ğin varsayımı olamaz. Konuyu bu biçimde ele alınca isteklerimize,

  arzularımıza sınır koymak ve sadece ula
  şabileceğimiz gerçekleri

  aramamız kanımca daha do
  ğru bir yoldur.

  Bu, zaten arkeologların ayırdında olduğ
  u bir olgudur. Araştırmalara

  baktı
  ğımızda da bu açıkça bellidir. Örneğin Neolitik tanımı, birbiriyle

  etki ve tepki içindeki bir seri ö
  ğenin bütünüdür ve genelde bu öğeler

  hiyerar
  şik bir sırada incelenir ve bazı öğelere bakılmaz bile. İşte bunun

  nedeni büyük olasılıkla sınırların konmasıdır. Ancak bu sınırlar
  genellikle gerekti
  ğinden çok daraltılır ve zaten kısıtlı olan veriler

  yeterince konu
  şturulmaz:

  Geleneksel olarak üzerinde en çok durulan konulardan biri
  mimaridir, ancak mimariye yalnızca bir plan olarak bakılır ve 3., 4.
  boyutuyla, mekân kullanımıyla ilgilenilmez;
  Teknolojiler için de aynı sorun geçerlidir: Genelde akeramik
  neolitik için yontma ta
  ş, sonrası içinse çanak çömlek tipolojileriyle

  ve bazı karşılaştırmalarla yetinilir, teknolojik üretim zincirleri göz

  ardı edilir;Kemik, cilalı ta
  ş, sürtme taş gibi endüstriler ise genellikle ikinci

  plandadır, kısa tanımlamalarla geçi
  ştirilir;

  Ekonomik ya
  şam son yıllarda daha önem kazanmasına rağmen
  ço
  ğu açıdan eksiktir. Özellikle botanik açıdan, kültüre alınmış

  bitkiler/tahıllar önemlidir; günümüzde köy ekonomilerine büyük
  katkıları olan toplayıcılık, yabani türler, çe
  şitli otlar göz ardı edilir.

  Bu örnekler ço
  ğaltılabilir, ancak bunların çeşitli nedenlerden dolayı

  yeterli olarak incelenmemesi (maddi sorunlar, zaman, ilgisizlik) zaten
  elimize kısıtlı olarak geçen ve önemli bir dönemi temsil eden
  buluntulardan yeterince faydalanmamızı engeller.
  Yukarıda bazı örneklerini verdi
  ğimiz bu öğeler yeterince araştırılmadan

  geçmiş
  toplumlar üzerine yorumlar yapıldığında ve sosyal yapıları

  anla
  şılmaya çalışıldığında, gerçeklerden uzaklaşmak kaçınılmazdır.

  Bu konuda elimizdeki bu yayın, Neolitik için çok önemli bir
  şanstır.

  Türkiye’de elde edilmi
  ş tüm verilerin bir arada bulunması bize

  eksiklikleri, yanlı
  şlıkları gösterecek, TAY sayesinde tüm Türkiye

  arkeolojisinin sorgulanması mümkün olacaktır. Ve bu sorgulama,
  kanımca geçmi
  şimizin en önemli dönemi Neolitik için yeni hedefler,

  yeni bilimsel amaçlar kurmamıza olanak sa
  ğlayacaktır. Bu özellikle çok

  gereklidir. 1940’larda Marc Bloch, bilimsel tarihin temellerini atarken, sık sık
  arkeolojiye de de
  ğindiği yarım kalmış eserinde (Gestapo tarafından
  kur
  şuna dizildiğinden) şöyle der:

  “Metinler veya arkeolojik belgeler, görünü
  şte çok açık ve memnuniyet
  verici olsalar bile, ancak onları sorgulamasını bildi

  ğinizde konuşmaktadırlar. Boucher de Perthes’den önce, bugün olduğu gibi

  Somme Nehri’nin alüvyonları arasında çakmakta
  şı kaynamaktaydı. Fakat

  sorgucu bulunmamaktaydı ve tarihöncesi yoktu. Eski bir Orta Ça
  ğ tarihçisi

  olarak bir kilisenin veya bir manastırın hak belgesinin okunmasından daha
  çekici bir
  şey olmadığını itiraf ediyorum. Bunun anlamı, ona neyi

  soraca
  ğımı aşağı yukarı bildiğimdir. Buna karşılık bir Roma yazıtları

  derlemesi bana çok az
  şey söylemektedir. Onları iyi kötü okumasını

  bilmekteyim, ama sorgulamasını hayır. Di
  ğer terimlerle, her tarihsel

  ara
  ştırma, ilk adımlarından itibaren, soruşturmasına bir yön çizmiş olmak

  zorundadır. Ba
  şlangıçta düşünce vardır. Hiçbir bilimde, pasif gözlem asla

  verimli bir
  şey sağlamamıştır. Zaten bunun mümkün olabildiği de bir

  varsayımdır.”  aga_0074 bunu beğendi.

 2. #2
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Status
  Offline
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  361

  Standart

  pasif gözlemcilige hayir....emegibe saglik
  TTS bunu beğendi.
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Anadolu Ve Mu Uygarlığı
  By aga_0074 in forum ESKİ UYGARLIKLAR VE TOPLUMLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.2013, 15:52
 2. SİKKELERİN IŞIĞINDA ANADOLU
  By ömerxx in forum SİKKELER HAKKINDA BİLGİLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.05.2012, 10:56
 3. Antik Bölgeler Anadolu Antik Bölgeleri Anadolu Ve Çevresi Antik Bölge Haritası
  By ömerxx in forum ANTİK BÖLGELER VE ANTİK KENTLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.04.2012, 09:58
 4. Anadolu'nun gizemli mumyaları
  By redkit in forum LAHİT MEZARLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.2012, 21:25
 5. ANADOLU MEDENİYETLERİ
  By Radmin in forum ANADOLU MEDENİYETLER TARİHİ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.12.2010, 17:55

Bu Konudaki Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define Sohbeti,Elektrik Taahhüt,Define İşaretleri,DEFİNE ARAMA,DEFİNE

SEO UZMANI

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.