Sponsor Reklam-5
7 sonuçtan 1 ile 7 arası
 1. #1
  Radmin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Status
  Offline
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  26.05.2010
  Mesajlar
  1.791
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ


  [b]MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 24/05/2005, 2005/9013
  Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005
  Resmi Gazete Sayısı : 25852
  Ekli “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 17/2/2005 tarihli ve 28112 sayılı yazısı üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

  İKİNCİ BÖLÜM : GENEL İLKELER

  İZİNLERLE İLGİLİ TEMEL İLKE

  Madde 5 - Madenlerin aranması ve üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde uygulanacak usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
  Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madencilik faaliyetleri için bu Yönetmelik kapsamında izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetmelikte öngörülmemiş ise başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlara dayalı olarak işlem yapamaz. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, izin taleplerini, kanunlarındaki ve bu Yönetmelikteki hükümlere göre sonuçlandırır.
  Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haller ve diğer kanunların ilgili hükümleri dışında, madencilik faaliyetleri engellenemez ve çıkarılacak yönetmeliklerde bu Yönetmelikte belirtilen kısıtlamaların dışında bir kısıtlama getirilemez. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çıkaracağı madencilik faaliyetlerini etkileyen mevzuatın düzenlenmesinde, Bakanlığın görüşü alınır.

  İZİN SÜRESİ VE SÜRE UZATIMI

  Madde 6 - Ruhsat alanı dahilinde, madencilik faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı tüm tesisler için verilen izinlerin süresi maden ruhsat süresi kadardır. Maden ruhsatının temdit edilmesi halinde, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış izinler ruhsat süresi kadar uzatılır Maden ruhsatlarının devredilmesi halinde, verilmiş olan izinler ve bunlara bağlı olan yükümlülükler, aynı şartlarda geçerlidir. Ruhsat devirleri ilgili valiliğe bildirilir.

  ARAMA FAALİYETLERİ

  Madde 7 - Maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında başka bir mevzuat kapsamında izne tâbi değildir. Maden ruhsat sahibi, arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşuna gerçekleştireceği arama faaliyeti ile ilgili yazılı bilgi verir. Test ve teknolojik araştırma amaçlı numune alma işlemi arama faaliyetleri kapsamındadır.

  ÜRETİM FAALİYETLERİNDE İZİN

  Madde 8 - Genel Müdürlükçe, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin %10′una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin gerektirdiği izinlerin ayrıca alınması zorunludur.

  İZİNLER İÇİN MÜRACAAT

  Madde 9 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra, izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.
  Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür. Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder.
  Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.

  (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren yedi gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi, ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.

  (Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat eder. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

  (Ek fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./3. md.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını müteakip işletme izni düzenlenir. 5/6/2004 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROSEDÜRÜ DIŞINDAKİ MADEN PROJELERİNDE İZİN İÇİN MÜRACAAT
  Madde 10 - (Mülga madde: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./41.md.)

  İZİN MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Madde 11 - (Mülga madde: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./41. md.)

  İZİN BELGELERİNDE EKSİKLİKLER
  Madde 12- (Değişik madde: 21/04/2007 - 2007/26500 S.Yön./1. md.)
  İlgili valiliğe yapılan müracaat belgeleri incelenir. Eksik ve hatalı olduğu tespit edilen müracaatlar gerekçesi ile en geç bir ay içinde maden ruhsat sahibine bildirilerek maden ruhsat sahibinin bu eksikliklerini iki ay içinde tamamlaması istenir. Valiliğe yapılan müracaatlardan iki ay içerisinde eksikliklerini tamamlamayanlar Genel Müdürlüğe bildirilir. Ruhsat teminatları Kanunun 10 uncu maddesi gereği irat kaydedilir.

  İZİN İÇİN MÜRACAAT ALANI
  Madde 13 - (Mülga madde: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./41. md.)

  İZİNLER İÇİN MADDİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  Madde 14 - (Mülga madde: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./41. md.)


  İZİN MÜRACAATININ YAPILACAĞI VALİLİK

  Madde 15 - İzin alınacak alanın birden fazla il sınırları içinde olması durumunda, üretim yapılacak alanın bulunduğu valilikler ile tesislerin kurulduğu yer valiliğine de izin almak üzere müracaat edilir.


  MÜRACAAT BELGELERİ

  Madde 16- (Değişik madde: 21/04/2007 - 2007/26500 S.Yön./5. md.)
  Arama faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
  a) Arama ruhsatı örneği,
  b) Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile arama faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,
  c) Yapılacak arama faaliyetlerine ilişkin bilgiler.
  Üretim faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
  a) İşletme ruhsatı veya arama ruhsatı örneği,
  b) İşletme projesi veya arama faaliyet raporu,
  c) Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile üretim faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,
  ç) İzin alınacak alanın uygun ölçekli haritası.
  Ayrıca, başvuru yapılan ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları kendi kanunları gereği ek bilgi isteyebilir.


  YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  Madde 17- (Değişik madde: 21/04/2007 - 2007/26500 S.Yön./6. md.)
  Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe bağlı olarak projesi Genel Müdürlükçe uygun bulunan yeraltı madencilik faaliyetlerinin tekabül ettiği yüzey alanı için herhangi bir izin alınmaz. Yeraltı madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerekli olan yerüstü tesisleri veya galeri ağzının isabet ettiği alan için bu Yönetmelik kapsamında gerekli izinlerin alınması zorunludur.


  MÜKTESEP HAKLAR

  Madde 18 - Kanunun 7 nci maddesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, müktesep hak olarak ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir. Alınan izinler, ruhsatın temdit edilmesi halinde uzatılır. İşletme ruhsatı sınırları dahilinde işletme izni alınan diğer alanlar için de izin verilir.
  05/06/2004 tarihinden önce verilmiş işletme ruhsatı ve bu ruhsat alanlarındaki faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, bu Yönetmelik gereği alınması gereken izinlerin yerine geçer.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ORMAN, MUHAFAZA ORMANI VE AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ


  ARAMA FAALİYETLERİ

  Madde 19- (Değişik madde: 21/04/2007 - 2007/26500 S.Yön./7.md.)
  Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında, ağaçlandırma alanlarında ve mesire yerlerinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi kazı işlemi gerektirmeyen maden arama faaliyetleri için herhangi bir izin istenmez. Ancak, maden ruhsat sahibince valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle bilgi verilir. İlgili orman bölge müdürlüğünce bu müracaatın bir örneği üzerine başvurunun kayıt tarihi ve sayısı belirtilerek maden ruhsat sahibine iade edilir. Bu örnek yazıyı alan maden ruhsat sahibi arama ruhsatı süresince yukarıda sayılan arama faaliyetlerinde bulunabilir.
  Maden ruhsat sahibince, Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi fiziki müdahale gerektiren maden arama faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat edilir. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili orman bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucuna göre izin verilir.


  ÜRETİM FAALİYETLERİ

  Madde 20 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./8.md.) Maden ruhsat sahibi; Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; üretim faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat eder. İlgili orman bölge müdürlüğünce, arazi üzerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanan rapor göz önünde bulundurularak ruhsat süresince orman işletme izni ve/veya geçici tesis izni verilir. Orman işletme iznine ilişkin yapılan işlem sonuçları orman bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.
  Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektardan az olması halinde, ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın çevre ile uyumlu hale getirilerek teslim edilmesinden sonra, aynı işletme izni içinde talep edilmesi halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.
  Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin tesisler dahil beş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre sadece ağaçlandırma bedeli, arazi tahsis bedeli ve teminat alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.
  Maden arama veya işletme ruhsat döneminde maden üretimi yapılacak alan için orman izninin alınması sırasında bu üretimin yapılması amacıyla ruhsat sınırları içinde veya dışında altyapı tesisleri için ihtiyaç duyulan orman alanlarında da izin verilir.
  Arama ruhsat döneminde yapılan üretim faaliyetleri için de bu madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
 2. #2
  Status
  Offline
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart Ynt: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  madenlerimizin ruhsatlarını hep yabancılar almış bize amelelik kalıyor geride

 3. #3
  Status
  Offline
  Yeni Defineci
  Üyelik tarihi
  13.06.2010
  Mesajlar
  21
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Ynt: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  çok değerli bir paylaşım eline sağlık

 4. #4
  Status
  Offline
  Devamlı Üye
  Üyelik tarihi
  07.06.2010
  Mesajlar
  71
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Ynt: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  slm.eline emeğine sağlık

 5. #5
  Status
  Offline
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart Ynt: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  slm. eline sağlık kardeşim

 6. #6
  Status
  Offline
  Devamlı Üye
  Üyelik tarihi
  11.06.2010
  Mesajlar
  135
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Ynt: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  sa. sağolasın ustadım.
  ellerine sağlık
  Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan,
  Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN...

 7. #7
  HiRa Guest

  Standart Ynt: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

  selamlar.sağolasın ustat

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. YENİ DEFİNE YÖNETMELİĞİ
  By bakirci_34 in forum DEFİNE ARAMA İZNİ(RUHSATI)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.02.2012, 22:31
 2. Resmi Gazetede Yayınlanan Define Arama Yönetmeliği
  By Radmin in forum DEFİNE ARAMA İZNİ(RUHSATI)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.2011, 17:33
 3. Yeni define arama yönetmeliği
  By SON AĞA in forum DEFİNECİLİK YÖNETMELİĞİ
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 18.08.2010, 11:57

Bu Konudaki Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define Sohbeti,Elektrik Taahhüt,Define İşaretleri,DEFİNE ARAMA,DEFİNE

SEO UZMANI

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.