Osmanlı Dönemi Ressamları ve Özgeçmişleri

Abdülmecit Efendi (1868-1944)
İstanbulda doğdu. Sultan Abdülazizin oğludur. Şehzadeliği sırasında Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin fahrî başkanlığını yapmış, sanatçıları korumuştur. Haremde Beethoven, Haremde Goethe, Yavuz Sultan Selim tabloları 1918 Viyana Sergisinde sergilenmiştir. 1922 yılında saltanatla hilâfet ayrılınca 1924 yılına kadar halifelik yapmıştır.
(Şeker) Ahmet Ali Paşa (1841-1907)
İstanbulda doğdu. Tıbbiyede öğrenci iken resim yeteneği ortaya çıktı. 1864te Parise gönderildi. Boulanger ve Gèrome atölyelerine devam etti. Corot ve Courbetin sanatıyla da ilgilendi. 1871de yurda döndü. Tıbbiyede resim öğretmeni ve mabeyn ressamı oldu. Ferikliğe (Korg.) kadar yükseldi. İyi kalpli oluşu dolayısıyla "Şeker" lâkabıyla anıldı. Mercandaki konağında bir atölye kurup öğrenci yetiştirdi. 1873te Türkiyede ilk resim sergisini açtı. Peyzaj ve natürmortta büyük başarı gösterdi. Doğal gerçekçi akımın Türkiyeye gelmesine öncülük etti.
AKBULUT, Ahmet Ziya (1869-1938)
İstanbulda doğdu. 1897de Harbiyeden mezun oldu. Sanat kültürünü Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rızadan aldı. Askeri Lisesinde resim öğretmenliği yaptı. 1913te Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 1914te Sanayi-i Nefise Âlisine öğretmen oldu. Uzun yıllar bu okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.
(Hoca) Ali Rıza (1858-1930)
Üsküdarda doğduğundan "Üsküdarlı" lâkabıyla anılır. Osman Nuri Paşa ve Süleyman Seyyit Beyden resim dersleri aldı. 1884te Harbiyeyi bitirdi ve aynı okula resim öğretmeni olarak atandı. 910 yılında yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Askerî okullardan başka çeşitli liselerde 47 yıl resim öğretmenliği yaptı. Yurdumuzda sanat zevkinin yayılmasına katkısı çok büyüktür.
AREL, Mehmet Ruhi (1880-1931)
İstanbulda doğdu. Deniz Harp Okulunu bitirdi. Resme ilgisi dolayısıyla ordudan ayrılıp 1908de Sanayi-i Nefise Mekteb-î Âlisinde öğrenime başladı. 1909da Avrupa Resim Yarışmasında, 1. oldu ve Parise gönderildi. 1914 yılına kadar Paris Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim gördü. Yurda dönüşünde çeşitli okullarda resim öğretmenliği yaptı. Canlı model olmadan yapılan çalışmaları eleştirdiği için Güzel Sanatlar Akademisinde kendisine görev verilmedi. Türk resminde toplumsal gerçekçi anlayışın ilk temsilcisidir. Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin kurulmasında da öncü olmuştur.
Bedri Kulları (1871-?)
Ahmet Bedri ya da Yaver Bedri olarak anılır. İstanbul Balatta doğdu. 1892 yılında Mekteb-i Harbiye-i Şahaneyi bitirdi. Kolağası iken genç yaşta öldüğü söylenir. Kendi çağda asker ressamlarla benzer üslupta aynı konuları işledi. Çağdaşları ile ortak bir manzara geleneğine dahildir. Pek az resmi günümüze kalmıştır. 1875 yılında açılan ve gayrımüslüm Osmanlıların çoğunlukla yer aldığı 2 ortak sergiye katıldı.
BENİM, Ali Cemal (1881-1914)
Beyrutta doğdu. 1901de Harbiyeyi, 1906da Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisini bitirdi. I. Dünya Savaşında Enver Paşanın emriyle savaş tabloları yapılan atölyede çalıştı. Peyzaj, portre ve natürmortta başarı gösterdi.
BEREKETOĞLU, Hasan Vecih (1895-1971)
Kahirede doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmesine karşın resme yöneldi. İlk resim derslerini Halil Paşadan aldı. 1923te Parise giderek Julian Akademisine devam etti. 1930dan sonra Halkevlerinin resim çalışmalarına katıldı. 1943te Ankaraya yerleşip Cumhurbaşkanlığında Daire Müdür olarak görev yaptı. Ankara ve İstanbul peyzajlarıyla tanınmıştır.
BEYAZIT, Ali Rıza (1883-1964)
1883 yılında İstanbulda doğdu. 1907de İstanbulda Harbiyeyi bitirdi. Üsküdarlı Hoca Ali Rıza ve Halil Paşanın öğrencisi olup resim yeteneğini geliştirdi. Askerî okullarda ve Harbiyede resim, haritacılık ve geometri öğretmenliği yaptı. Balkan, I. Dünya ve İstiklal Savaşlarına katıldı. Yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı. 1945 yılında kurulan Asker Ressamlar Derneğinin kurucuları arasında yer aldı, uzun yıllar derneğin başkanlığını yaptı. 1964 yılında İstanbulda öldü. Öğretmeni Hoca Ali Rızanın yolunda yürüyen sanatçı kara kalem, suluboya ve yağlıboya resimleriyle tanındı.
ÇALLI, İbrahim (1882-1960)
Denizli Çalda doğdu. Şeker Ahmet Ali Paşanın vasıtasıyla 1906da Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisine girdi. Okulu bitince 1910da M. Sami Yetik, H. Avni Lifij, A. Hikmet Onat ve Namık İsmaille birlikte Parise gönderildi.