Kral ve kral ailesi öldüğünden cesedin gömüleceği yer, öncede jeofizik olarak keşfedilir. Burada iki önemli konuya dikkat edilir, soyun ve muhtelif doğal afetlere karşı muazzam bir koruma oluşturmak. Antik dönemlerde insanlar inançları gereği kullandıkları ve sahip oldukları muhtelif eşyaları ile birlikte defin edilirdi, Mezar soygunlarını göz önünde bulundurmak zorundaydılar.

Tümülüs inşasında ilk işlem tümülüsün inşa edileceği yer seçimi yapılır,1-inşasında su kullanılacak suya yakın olmalı.(Tümülüslerde kullanılan malzemenin 2-3 katı kadar su kullanılmıştır, Antik dönemde su taşıma kolay olmadığından Tümülüsler suya yakın bir yer seçimi yapmak zorundaydılar). 2- Deprem, heyelan ve erozyona karşı dayanaklı semin etüdü yalıtılırdı. 3- soygunlara karşı Tümülüs başta yerleşim noktasında izlenir durumda olmalıydı. Bu jeofizik işlemler bittikten sonra inşa edilmeye başlanır.

1- Önce temel atılır, temel moloz taşlardan oluşur, ve bir kolon gibi üstte gelecek yapıyı koruyacak şekilde sağlam inşa edilirdi.
2- Yeri miiktarda aşlar kesilir , bölgeye taşınır ve cesedin konulacağı yer açık bırakılmak üzere, üzerine gelecek binlerce tonluk ağırlığı taşıyacak ve çökmeyecek şeklide bir hesaplama yapılır, aşağıda ki resimde görüldüğü gibi, bütün yük yan duvarlara verilmek üzere inşa edilir.
.
3-Girişe muhtelif hediye ve inançları gereği kurban sunmak için sunak inşa edilir, Sunak yapısı bir düzlem taş yapıdır.
4- Yukarıdaki işlemler bittikten sonra, ceset ve hediyeler oda içine bırakılarak, oda kapatılır, Mezar odası yağmur ve kar sularından etkilenmemek üzere üstü önce kille sıvanır, yanlarına kum bırakılır esnek bir durum oluşturulur, bunun üstü muhtelif moloz taşlarla örülür ölen insanın değerine göre bu katman kalınlığı artar. örnek katman aşağıda gösterilmiştir.
5- Bölgede toprak taşınır bu toprak çamur yapılarak taş koruma tabaka sıvanır, (Tümülüslerde kullanılan malzemenin 2-3 katı kadar su kullanılmıştır, Antik dönemde su taşıma kolay olmadığından Tümülüsler suya yakın bir yer seçimi yapmak zorundaydılar,)
6- Krala bağlı yerleşim yerinden hediye toprak getirilir. bu topraklar da aynı şekilde çamur edilerek sıvanırdı. Bu katman aşağıda gördüğünüz resimde ki gibi farklı renkliklerden oluşur.
7- Tümülüs taşlardan oluşacak ise yine oda inşasından sonra, koruma tabakası oluşturulurdu, bu tabaka kelebek kilidi şeklinde olurdu bir düz bir ters taş koymak suretiyle örülür. harç sertleşsin diye kaya tuzu kullanılırdı. bu yapı Roma taş Tümülüs tiplerine aittir. aşağıdaki kesiti inceleyiniz
8- Huniyi andıran bir tepe şeklinde tüm işlemler biter.
9- dıştan içe doğru sıralayacak olursak. Tümülüs katmanları;
10- Hediye katmanı
11- Bölgede elde edilen toprak katmanı (inşa katmanı)
12-Taş koruma katmanı
13-Kil katmanı
14- Mezar odası
15-Temel
BULUNUR.

Tümülüsler bilindiği üzere toprak yığma yada taş yığma şeklinde inşa edilmiştir. Bu kadar malzemenin üst üste taşınmasının nedeni; görkemli bir yapı ve soygunlara karşı bir koruma oluşturmaktır. Bu tür malzemeler 2 kısımda incelenilir.

1- Hediye katmanları; şimdi bölgede hüküm süren bir kral ölmüş, bu krala bağlı şehir ve yerleşim yerlerinde halk tarafında getirilen topraklar önce çamur hale getirip yoğrulur ve mezar yapının üstünü bununla sıvanır, taş ise yine aynı şekilde taşınarak sadece olduğu gibi ana katmanın üstüne bırakılırdı. dış görüntüsü bir huniyi andırır.

2- Ana katman; Temel,sunak ve mezar odasını kaplayan muhtelif soygunlara karşı koruma tabakaları yer alır. biz bunları iç yapıda anlatmaya çalışacağız.

Frig Tipi bir Tümülüs örneği: dış kısmı tamamen dışarıda getirilen muhtelif toprağın çamur edilerek ana tabaka üzerine sıvanmasında oluşmuştur.
Burada çamur derken; Toprak uzaklarda taşınma imkanına sahip, ancak su asla uzaklardan taşınması mümkün olmadığından, Tümülüsler bol su kaynaklarına yakın yerlerde inşa edilmiştir, bu unsur çok önemlidir.

Bizanslılara ait bir Tümülüs : yüzey kısmı tamamen dışarıda taşınan moloz taşlardan oluşmuştur. Romanın devamı olan Bizans kültüründe Tümülüsler Roma döneminde esinlenerek inşa edilmiş ve roma ile neredeyse aynı özelikleri taşır. Bu tiplerin aynı zamanda toprak tipleri de mevcuttur

Grek( Yunan) Tipi bir Tümülüs dış yüzeyi tamamen dışarıda getirilen hediye topraktan yapılan çamurdan oluşmuştur. Tümülüs yerleşim tabanı moloz taşlardan oluşan krepiz duvar bulunmaktadır. Bu duvarın amacı tümülüste kullanılan toprak malzemenin dışarıya yayılmasını önlemektir.

Pers Tipi : Yüzeyi dışarıdan getirilen muhtelif taş ve topraktan oluşmuştur. Perslerde yüzeye fazla itina gösterilmediği gözlemlenmektedir. Pers tipleri Grek tiplerinde esinlenerek inşa edildiğinde taban kısmında krepiz duvar yer alır, Zamanla bu duvar toprak altında kalmış şu an gözükmeyebilir 50-100 cm kadar kazıldığında gözükmeye başlar.


Roma tipi : tamamen taşıma moloz taşlardan inşa edilmiş, günün modern Tümülüs yapılarıdır.