Degerli arkadslar Polis Koleji Yönetmeliğinde Degişiklige Gidildigini duyurmak istedim işte degisikligi on goren yasalar Ve maddeler asagidadır...

MADDE 1 – 10/2/2012 tarihli ve 28200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Puanlar ve derecesi aşağıdaki gibidir:

Sıralama Puan Derece

1 – 85,00-100 Pekiyi

2 – 70,00-84,99 İyi

3 – 60,00-69,99 Orta

4 – 50,00-59,99 Geçer

5 – 0-49,99 Geçmez

(4) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden belirlenir. Puan sisteminde başarı, sıralamadaki ilk dört, başarısızlık ise beşinci sıralamadaki puanla değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “45” ibaresi “50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “45” ibaresi “50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “45” ibaresi “50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.