Sponsor Reklam-5
7 sonuçtan 1 ile 7 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  Devamlı Üye
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  140
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Yeni define arama yönetmeliği


  23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


  Amaç

  MADDE 1 –
  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarına sahip olanlar ile
  koleksiyoncuların uymaları zorunlu usul ve esaslar ile bunların gözetim ve denetim ilkelerini belirlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2 –
  (1) Bu Yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara sahip olanları ve koleksiyoncuları kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3 –
  (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 24
  üncü, 26 ncı ve 30 uncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

  b) Envanterli taşınır kültür ve tabiat varlığı: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının komisyonca değerlendirilmesi sonucunda, koleksiyoncunun, envanter defterine kayıt ettiği taşınır kültür ve tabiat varlıklarını,

  c) İhtisas elemanı: Üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinden mezun olmuş arkeolog, sanat tarihçisi,
  tarihçi, etnolog, sümerolog, hititolog, antropolog, klasik ve şark dilleri filologlarını,

  ç) Kanun: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

  d) Koleksiyon: Bu Yönetmelikte belirtilen şartlarda sınıflandırılan, saklanan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan grubu,

  e) Koleksiyoncu: Kültürel ve doğal mirasın taşınabilir özellikteki yapıtlarının mevzuat çerçevesinde
  toplanması, arşivlenmesi, korunması, bilimsel yayınlarla tanıtılarak yayınlanması ve sergilemesini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

  f) Komisyon: 6, 7, 8, 10, 11, 14 ve 15 inci maddeler uyarınca, koleksiyoncuları ve koleksiyonlarında yer alan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının durumunu incelemek ve değerlendirmek üzere müze müdürünün başkanlığında, varsa müze müdür yardımcısı ile müze ihtisas elemanlarından oluşacak en az üç kişilik komisyonu,

  g) Müze: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri,

  ğ) Özel müze: Kanunun 26 ncı maddesi gereğince düzenlenen 22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık onayı ile açılan müzeleri,

  h) Tasnif: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, korunması gerekli olanlar arasından müzelere alınacaklar ile
  alınmayacakların ayrımını,

  ı) Taşınır kültür ve tabiat varlığı: Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen korunması gerekli varlıkları,

  i) Tescil: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alınanların müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların koleksiyoncu envanter defterine kayıt yolu ile belgelendirilmesi ve envanter listelerinin birer nüshalarının müze arşivlerinde muhafaza edilmesini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Koleksiyonculuk ve Denetim

  Başvuru

  MADDE 5 –
  (1) Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur:

  a) T.C. kimlik numarası beyanı,
  b) İkametgâh beyanı,
  c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,
  ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,
  d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,

  e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için birinci fıkradaki belgelere ek olarak, koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir.
  İnceleme ve değerlendirme

  MADDE 6 – (1) Başvuru üzerine, bu Yönetmelik hükümlerine göre;

  a) Koleksiyonun bulunduğu veya bulundurulacağı yerin taşınır kültür ve tabiat varlıklarının muhafazasına uygun olup olmadığı,
  b) Her türlü güvenlik tedbirinin alınıp alınmadığı,
  c) Başvuruda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği,
  ç) Koleksiyonculuk yapıp yapamayacağı, hususları komisyon tarafından incelenir.

  (2) Komisyon birinci fıkrada belirtilen hususları bizzat yapabileceği gibi, görevlendireceği en az iki müze ihtisas elemanının tespitine göre de değerlendirme yapabilir. Komisyonun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda, durumun olumlu bulunması halinde, nitelikleri Bakanlıkça tespit edilen koleksiyon izin belgesi,
  ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun ibraz edilmesi üzerine müze müdürlüğü tarafından verilir. Koleksiyoncu koleksiyon izin belgesini koleksiyonunu bulunduracağı adreste görünür bir yere asar. Verilen belgenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir ve konu hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

  (3) Kültür varlığı ticareti yapanlar, özel müze sahipleri ve Bakanlık personeli, korunması gerekli taşınır
  kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu yapamaz. Koleksiyoncu birden fazla koleksiyon izin belgesi alamaz.

  Envanter kaydı

  MADDE 7 –
  (1) Komisyon gerekli görürse, koleksiyoncuya ait taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter defterine sağlıklı bir şekilde kaydedilebilmesi için koleksiyoncudan ihtisas elemanı görevlendirilmesini ister. Koleksiyoncu, görev yapacak ihtisas elemanının kimlik bilgilerini, özgeçmişini ve noter onaylı sözleşmesini müzeye verir. Bu ihtisas elemanlarının müze müdürlüklerinden yeterlilik belgesi almaları zorunludur.

  (2) Koleksiyona dahil edilecek taşınır kültür ve tabiat varlıkları, müze müdürlüğünce verilecek iki adet envanter defterine müze ihtisas elemanlarının gözetimi altında koleksiyoncu tarafından kaydedilir. Kayıt anında taşınır kültür ve tabiat varlıklarının elde ediliş şekli, dönemi ve fiziki tanımlaması belirtilir. Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sahiplerince usulüne uygun şekilde çektirdikleri fotoğraflarını da ihtiva eden bu envanter defterinin bir adedi müzede saklanır. Belgelendirilerek koleksiyona sonradan ilave edilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları otuz gün içinde her iki envanter defterinin devam eden sıra numarasına uyularak usulüne göre kaydedilir. Bir envanter numarasına birden fazla kültür ve tabiat varlığı kaydedilemez.

  (3) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunlara ait parçalar koleksiyona dahil edilemez ve envanter defterine kaydedilemez.

  Denetim ve gözetim
  MADDE 8 –
  (1) Koleksiyoncular, denetim yönünden bağlı bulundukları müze müdürü veya görevlendireceği müze ihtisas elemanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Koleksiyoncu, denetimin sağlanmasından varsa görevli ihtisas elemanı ile birlikte sorumludur. Bu denetlemelerde, taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı, envanter defterine kaydedilmeyen taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunup bulunmadığı ve koleksiyonda noksanlık olup olmadığı gibi hususlar incelenir. Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı, muhafazası ve güvenliği ile ilgili şartlar yerine getirilmemiş ise tespiti yapılan aksaklıklar otuz gün içerisinde koleksiyoncu tarafından giderilir. Denetim esnasında belirlenen aksaklıkların
  süresi içerisinde giderilmesi koleksiyoncunun, bunların takibi de müze müdürlüğünün sorumluluğundadır. Denetleme raporunun bir nüshası koleksiyoncuya verilir, bir nüshası ilgili müze müdürlüğünde saklanır ve bir nüshası ise Bakanlığa gönderilir.

  (2) Koleksiyoncuya ait bir kültür ve tabiat varlığının kaybolması, çalınması ve zarar görmesi halinde, durum
  derhal ilgili mercilere ve ilgili müze müdürlüğüne belgeleri ile bildirilir. Müze müdürlüğünce gerekli inceleme yaptırılır. Yapılan inceleme sonucunda, taşınır kültür ve tabiat varlığının kaybolması, çalınması veya zarar görmesi gibi durumlarda koleksiyoncunun ihmali olduğu kanaatine varılması halinde, koleksiyon
  izin belgesinin iptali ve koleksiyoncu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması hususu komisyon tarafından değerlendirilir.

  (3) Taşınır kültür ve tabiat varlığının kaybı, çalınması veya zarar görmesi halinde Bakanlık onayı ile envanter kaydında gerekli düzenleme yapılır ve komisyonca tespit edilen bedel koleksiyoncudan tazmin edilir.

  (4) Koleksiyoncular; yurt dışında bulunmaları veya başka bir nedenle denetimin yapılmasına engel durumlarının bulunması halinde, bağlı oldukları müze müdürlüğüne haber vererek, yerlerine koleksiyonundaki taşınır kültür ve tabiat varlıklarından sorumlu olacak bir vekili noter aracılığı ile tayin
  ederler.

  El değiştirme
  MADDE 9 –
  (1) Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır kültür ve tabiat varlığını on beş gün önce bağlı
  olduğu müze müdürlüğüne haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir, Bakanlık denetimindeki özel müzelere ve koleksiyonculara devredebilir veya öncelik Bakanlığa ait olmak üzere satabilirler.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışlara konu olan koleksiyonları, müzayedede satılacağını ilan etmeden otuz gün önce müze müdürlüklerine haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu koleksiyonlar hakkında, 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılır. Bunlardan hazineye intikal etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığa devredilir.

  (3) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışa konu olan askeri tarihimize ait silah ve malzeme koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına bildirmeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından hazineye intikal etmiş olup askeri müzelerin koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler Taşınır Mal yönetmeliği hükümlerine göre Milli Savunma Bakanlığına devredilir.

  Veraset yoluyla intikal

  MADDE 10 –
  (1) Koleksiyonculuk yapan şahsın ölümü halinde koleksiyon mirasçılarına intikal eder. Koleksiyonun
  güvenliğinden mirasçılar sorumludur. Bu sorumluluk, koleksiyonculuğa devam etmek isteyen mirasçılara yeni koleksiyon izin belgesi düzenlenene kadar devam eder. Mirasçılar, durumu veraset ilamı ile birlikte dört ay içerisinde ilgili müze müdürlüğüne bildirir. Mirasçılar koleksiyonculuğa devam etmek istedikleri takdirde bu Yönetmelik esaslarına göre yeniden izin almak zorundadır. Yeni koleksiyon izin belgesi düzenlenene kadar, komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda taşınır kültür ve tabiat varlıkları yediemin olarak müze müdürlüğünde muhafaza edilir. Koleksiyon, koleksiyonculuğa devam etmek isteyen mirasçılar arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre taksim edilebilir. Taksim sırasında koleksiyonun bütünlüğü bozulamaz, birbirini tamamlayan taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan takımlar bölünemez.

  (2) Koleksiyonculuğa devam etmek istemeyen mirasçıların ellerindeki kültür ve tabiat varlıklarının satış veya
  devirleri 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılır.

  (3) Koleksiyoncu adına envanter defterine kayıtlı olup da koleksiyoncunun borcu nedeniyle haczedilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları, icra müdürlüğünün satış kararı üzerine ilgili müze müdürlüğüne haber vermek şartıyla ve önceliği Bakanlığa ait olmak üzere başka koleksiyonculara ve özel müzelere satılabilir.

  Yer değiştirme
  MADDE 11 –
  (1) Koleksiyoncu, taşınır kültür ve tabiat varlıklarını koleksiyon izin belgesinde gösterilen yerin dışında bulunduramaz. Ancak, gösterilen yerin dışında komisyonun uygun görüşü doğrultusunda aynı il sınırları içinde ilave bir yerde daha bulundurabilir.

  (2) Koleksiyonunun yerini değiştirmek isteyen koleksiyoncu, bağlı olduğu müze müdürlüğünden yazı ile izin ister, müze müdürlüğü otuz gün içinde yer değişikliğini değerlendirerek koleksiyoncuya bildirir. Müze
  müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği yapılamaz. Adres değişikliği yapıldıktan sonra koleksiyon izin belgesi Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenerek bir nüshası otuz gün içinde Bakanlığa gönderilir.

  Sergileme
  MADDE 12 –
  (1) Koleksiyoncuların koleksiyonlarını ziyarete açık bir yerde geçici olarak sergilemesi, sergi süresinin belirtilmesi ve denetim yönünden bağlı bulunduğu müze müdürlüğünün uygun görmesi halinde il
  sınırları içinde valilik onayına, il sınırları dışında ise o ile bağlı müze müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda Bakanlık onayına bağlıdır. Serginin her türlü güvenliğinden koleksiyoncu sorumludur. Yurt
  dışında yapılacak geçici sergilemelerde Kanunun 32 nci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


  Yurt dışından koleksiyon getirme

  MADDE 13 –
  (1) Yurt dışından koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve tabiat varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler, varlıkların her birinin niteliklerini, orijinlerini ve gümrük kodlarını belirten fotoğraflı envanter listesini veya uluslararası standarda uygun ihraç izin belgesinin bir nüshasını Bakanlığa vermek zorundadırlar. Bu şekilde giren varlıklar beyan listesine veya ihraç izin belgesine uygun olarak yurt dışına çıkarılabilir.

  (2) Kanun hükümlerine göre korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları edinenler bunları yurt dışına
  çıkaramazlar.

  (3) Yurt dışından getirilen koleksiyonlar öncelikle Bakanlığa bağlı müzelere bağışlanabilir veya satılabilir. Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları başka koleksiyonculara ve özel müzelere satılabilir veya devredilebilir.

  Koleksiyonculuktan vazgeçme
  MADDE 14 – (1)
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre, koleksiyonculuktan vazgeçmek isteyenler, bağlı oldukları müze
  müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak müzelik değerdeki kültür ve tabiat varlıklarının bağış veya satış
  yoluyla müzelere mal edilmesini isteyebilir. Müzelerce, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  (2) Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları Bakanlık denetimindeki özel
  müzelere veya koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir. Komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda bu taşınır kültür varlıkları satın alınıncaya kadar yediemin olarak müzede tutulur.

  Koleksiyon izin belgesinin iptali
  MADDE 15 – (1) Koleksiyon izin belgesi;

  a) Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak koleksiyonda belgesiz kültür ve tabiat varlığı bulunduğunun tespit edilmesi,

  b) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlığının zarar görmesi halinde yedi gün içinde bağlı olduğu müze
  müdürlüğüne, kaybı ve çalınması halinde ise aynı gün kovuşturmaya yetkili makamlara bildirilmemesi ve bağlı olduğu müze müdürlüğüne belge ibraz edilmemesi,

  c) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlıklarına kasıtlı olarak zarar verilmesi, bunların tahribine veya kaybına neden olunması,

  ç) Bir yıl içerisinde koleksiyonculuk faaliyetlerine başlanmaması,

  d) İlgili müzenin haberi olmadan koleksiyonda yer alan herhangi bir kültür ve tabiat varlığının, koleksiyon izin belgesinde belirtilen yerin dışında bulundurulması veya el değiştirmesi,

  e) Denetimler sonunda koleksiyonun sağlığı ve güvenliği konusunda önerilen önlemlerin verilen süre içinde
  alınmaması,

  f) Koleksiyoncunun haber verildiği halde ikinci kez ikametgâh adresinde bulunmayıp kasıtlı olarak denetim ve gözetime engel olması veya iki yıl üst üste denetim yapılması için bağlı olduğu müze müdürlüğüne müracaatta bulunmaması,

  g) Envanter defterine kayıt edilmeden taşınır kültür ve tabiat varlıklarının satışının veya devrinin yapılması,

  ğ) Koleksiyoncunun, elinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığını bağlı olduğu müze müdürlüğünün
  bilgisi dışında diğer müzelere sattığının tespit edilmesi,

  h) Koleksiyoncunun, 5 inci maddede belirtilen hususlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,

  ı) Koleksiyoncunun tüzel kişiliğinin sona ermesi, hallerinde iptal edilir.

  (2) Komisyon tarafından, koleksiyonculuk faaliyetleri esnasında bu maddenin birinci fıkrasında sayılan hallerden herhangi biri veya birden fazlasının tespit edilmesi durumunda koleksiyon izin belgesi müze
  müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlıkça iptal edilir. Bakanlık gerektiğinde bu yetkiyi müze müdürlüklerine devredebilir. Koleksiyonculuktan kendi isteği ile vazgeçmek isteyenlerin koleksiyon izin belgeleri komisyon kararına gerek duyulmadan iptal edilir. İptal işlemi İçişleri Bakanlığına bildirilir.

  (3) Koleksiyon izin belgesinin iptaline itiraz Bakanlığa yapılabilir. Bakanlık itirazı değerlendirerek nihai kararı verir. Koleksiyon izin belgesinin iptali sonucu koleksiyonda bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıkları hakkında, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak işlem yapılır.

  (4) 14 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere koleksiyon izin belgesi iptal edilenler, hiçbir şekilde yeni bir kültür ve tabiat varlığı edinemezler ve yeniden koleksiyon izin belgesi alamazlar.

  (5) Birinci fıkrada belirtilen hususlar dışında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine dayanılarak koleksiyoncu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlanması halinde koleksiyonculuk faaliyetleri yargılama
  sonuna kadar durdurulur. Koleksiyoncuların koleksiyonlarındaki taşınır kültür ve tabiat varlıkları, envanter defterleri ve koleksiyon izin belgeleri komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda yediemin olarak ilgili müze müdürlüğünce muhafaza edilir. Yargılama sonucunda koleksiyoncunun hüküm giymesi halinde belgesi iptal edilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Geçici ve Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 16 – (1)
  15/3/1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat
  Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  İntibak
  GEÇİCİ MADDE 1 –
  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
  hükümleri kapsamında koleksiyonculuk belgesi bulunan ve aynı zamanda özel müze sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin koleksiyon izin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra iptal edilmiş sayılır. Bu durumdaki koleksiyoncuların envanterlerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıkları, istemeleri halinde sahibi oldukları özel müzenin envanterine dahil edilebilir.

  Yürürlük
  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


  Konu Editör tarafından (07.07.2018 Saat 00:47 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Status
  Offline
  Devamlı Üye
  Üyelik tarihi
  11.06.2010
  Mesajlar
  135
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Ynt: YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

  selamün aleyküm.
  ustadım ellerine sağlık böyle konular ele geçmez sağolasın var olasın
  Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan,
  Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN...

 3. #3
  HiRa Guest

  Standart Ynt: YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

  [quote author=YALNIZ KURT link=topic=345.msg650#msg650 date=1276390981]
  selamün aleyküm.
  ustadım ellerine sağlık böyle konular ele geçmez sağolasın var olasın
  [/quote]

 4. #4
  Demir33 Guest

  Standart Ynt: YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

  [quote author=SON AĞA link=topic=345.msg565#msg565 date=1276185465]
  23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


  Amaç

  MADDE 1 –
  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarına sahip olanlar ile
  koleksiyoncuların uymaları zorunlu usul ve esaslar ile bunların
  gözetim ve denetim ilkelerini belirlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2 –
  (1) Bu Yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve
  tabiat varlıkları ile bunlara sahip olanları ve koleksiyoncuları
  kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3 –
  (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 24
  üncü, 26 ncı ve 30 uncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

  b) Envanterli taşınır kültür ve tabiat varlığı: Taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarının komisyonca değerlendirilmesi
  sonucunda, koleksiyoncunun, envanter defterine kayıt ettiği taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarını,

  c) İhtisas elemanı: Üniversitelerin konu ile ilgili
  bölümlerinden mezun olmuş arkeolog, sanat tarihçisi,
  tarihçi, etnolog, sümerolog, hititolog, antropolog, klasik
  ve şark dilleri filologlarını,
  ç) Kanun: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

  d) Koleksiyon: Bu Yönetmelikte belirtilen şartlarda
  sınıflandırılan, saklanan korunması gerekli taşınır kültür ve
  tabiat varlıklarından oluşan grubu,

  e) Koleksiyoncu: Kültürel ve doğal mirasın taşınabilir
  özellikteki yapıtlarının mevzuat çerçevesinde
  toplanması, arşivlenmesi, korunması, bilimsel yayınlarla tanıtılarak
  yayınlanması ve sergilemesini gerçekleştiren kamu kurum ve
  kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

  f) Komisyon: 6, 7, 8, 10, 11, 14 ve 15 inci maddeler uyarınca,
  koleksiyoncuları ve koleksiyonlarında yer alan taşınır kültür
  ve tabiat varlıklarının durumunu incelemek ve değerlendirmek üzere
  müze müdürünün başkanlığında, varsa müze
  müdür yardımcısı ile müze ihtisas elemanlarından
  oluşacak en az üç kişilik komisyonu,

  g) Müze: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
  Müdürlüğüne bağlı müzeleri,

  ğ) Özel müze: Kanunun 26 ncı maddesi gereğince
  düzenlenen 22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan Özel Müzeler ve Denetimleri
  Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık onayı ile açılan
  müzeleri,

  h) Tasnif: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, korunması
  gerekli olanlar arasından müzelere alınacaklar ile
  alınmayacakların ayrımını,

  ı) Taşınır kültür ve tabiat varlığı: Kanunun 23
  üncü maddesinde belirtilen korunması gerekli varlıkları,

  i) Tescil: Taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alınanların
  müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların
  koleksiyoncu envanter defterine kayıt yolu ile belgelendirilmesi ve
  envanter listelerinin birer nüshalarının müze arşivlerinde
  muhafaza edilmesini,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Koleksiyonculuk ve Denetim

  Başvuru

  MADDE 5 –
  (1) Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi
  almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze
  müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve
  belgelerle başvuruda bulunur:
  a) T.C. kimlik numarası beyanı,
  b) İkametgâh beyanı,
  c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,
  ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,
  d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,

  e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat
  varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon
  izin belgesi almak için birinci fıkradaki belgelere ek olarak,
  koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi
  istenir.
  İnceleme ve değerlendirme
  MADDE 6 – (1) Başvuru üzerine, bu Yönetmelik hükümlerine göre;

  a) Koleksiyonun bulunduğu veya bulundurulacağı yerin taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarının muhafazasına uygun olup
  olmadığı,
  b) Her türlü güvenlik tedbirinin alınıp alınmadığı,
  c) Başvuruda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği,
  ç) Koleksiyonculuk yapıp yapamayacağı,
  hususları komisyon tarafından incelenir.

  (2) Komisyon birinci fıkrada belirtilen hususları bizzat yapabileceği
  gibi, görevlendireceği en az iki müze ihtisas elemanının
  tespitine göre de değerlendirme yapabilir. Komisyonun yaptığı
  inceleme ve değerlendirme sonucunda, durumun olumlu bulunması halinde,
  nitelikleri Bakanlıkça tespit edilen koleksiyon izin belgesi,
  ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun ibraz
  edilmesi üzerine müze müdürlüğü
  tarafından verilir. Koleksiyoncu koleksiyon izin belgesini
  koleksiyonunu bulunduracağı adreste görünür bir yere
  asar. Verilen belgenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir ve
  konu hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

  (3) Kültür varlığı ticareti yapanlar, özel müze
  sahipleri ve Bakanlık personeli, korunması gerekli taşınır
  kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu yapamaz.
  Koleksiyoncu birden fazla koleksiyon izin belgesi alamaz.
  Envanter kaydı
  MADDE 7 –
  (1) Komisyon gerekli görürse, koleksiyoncuya ait taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarının envanter defterine sağlıklı
  bir şekilde kaydedilebilmesi için koleksiyoncudan ihtisas
  elemanı görevlendirilmesini ister. Koleksiyoncu, görev
  yapacak ihtisas elemanının kimlik bilgilerini, özgeçmişini
  ve noter onaylı sözleşmesini müzeye verir. Bu ihtisas
  elemanlarının müze müdürlüklerinden yeterlilik
  belgesi almaları zorunludur.

  (2) Koleksiyona dahil edilecek taşınır kültür ve tabiat
  varlıkları, müze müdürlüğünce verilecek iki
  adet envanter defterine müze ihtisas elemanlarının gözetimi
  altında koleksiyoncu tarafından kaydedilir. Kayıt anında taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarının elde ediliş şekli, dönemi
  ve fiziki tanımlaması belirtilir. Taşınır kültür ve tabiat
  varlıklarının sahiplerince usulüne uygun şekilde
  çektirdikleri fotoğraflarını da ihtiva eden bu envanter
  defterinin bir adedi müzede saklanır. Belgelendirilerek
  koleksiyona sonradan ilave edilen taşınır kültür ve tabiat
  varlıkları otuz gün içinde her iki envanter defterinin
  devam eden sıra numarasına uyularak usulüne göre kaydedilir.
  Bir envanter numarasına birden fazla kültür ve tabiat varlığı
  kaydedilemez.

  (3) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunlara ait
  parçalar koleksiyona dahil edilemez ve envanter defterine
  kaydedilemez.
  Denetim ve gözetim
  MADDE 8 –
  (1) Koleksiyoncular, denetim yönünden bağlı bulundukları
  müze müdürü veya görevlendireceği müze
  ihtisas elemanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir.
  Koleksiyoncu, denetimin sağlanmasından varsa görevli ihtisas
  elemanı ile birlikte sorumludur. Bu denetlemelerde, taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile
  ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı, envanter defterine kaydedilmeyen
  taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunup bulunmadığı ve
  koleksiyonda noksanlık olup olmadığı gibi hususlar incelenir. Taşınır
  kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı, muhafazası ve
  güvenliği ile ilgili şartlar yerine getirilmemiş ise tespiti
  yapılan aksaklıklar otuz gün içerisinde koleksiyoncu
  tarafından giderilir. Denetim esnasında belirlenen aksaklıkların
  süresi içerisinde giderilmesi koleksiyoncunun, bunların
  takibi de müze müdürlüğünün
  sorumluluğundadır. Denetleme raporunun bir nüshası koleksiyoncuya
  verilir, bir nüshası ilgili müze
  müdürlüğünde saklanır ve bir nüshası ise
  Bakanlığa gönderilir.

  (2) Koleksiyoncuya ait bir kültür ve tabiat varlığının
  kaybolması, çalınması ve zarar görmesi halinde, durum
  derhal ilgili mercilere ve ilgili müze
  müdürlüğüne belgeleri ile bildirilir. Müze
  müdürlüğünce gerekli inceleme yaptırılır. Yapılan
  inceleme sonucunda, taşınır kültür ve tabiat varlığının
  kaybolması, çalınması veya zarar görmesi gibi durumlarda
  koleksiyoncunun ihmali olduğu kanaatine varılması halinde, koleksiyon
  izin belgesinin iptali ve koleksiyoncu hakkında Cumhuriyet Savcılığına
  suç duyurusunda bulunulması hususu komisyon tarafından
  değerlendirilir.

  (3) Taşınır kültür ve tabiat varlığının kaybı,
  çalınması veya zarar görmesi halinde Bakanlık onayı ile
  envanter kaydında gerekli düzenleme yapılır ve komisyonca tespit
  edilen bedel koleksiyoncudan tazmin edilir.

  (4) Koleksiyoncular; yurt dışında bulunmaları veya başka bir nedenle
  denetimin yapılmasına engel durumlarının bulunması halinde, bağlı
  oldukları müze müdürlüğüne haber vererek,
  yerlerine koleksiyonundaki taşınır kültür ve tabiat
  varlıklarından sorumlu olacak bir vekili noter aracılığı ile tayin
  ederler.
  El değiştirme
  MADDE 9 –
  (1) Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır
  kültür ve tabiat varlığını on beş gün önce bağlı
  olduğu müze müdürlüğüne haber vermek şartı ile
  kendi aralarında değiştirebilir, Bakanlık denetimindeki özel
  müzelere ve koleksiyonculara devredebilir veya öncelik
  Bakanlığa ait olmak üzere satabilirler.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel
  kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları
  müzayedelerdeki satışlara konu olan koleksiyonları,
  müzayedede satılacağını ilan etmeden otuz gün önce
  müze müdürlüklerine haber vermeye ve
  göstermeye mecburdurlar. Bu koleksiyonlar hakkında, 20/4/2009
  tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının
  Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik
  hükümlerine uygun olarak işlem yapılır. Bunlardan hazineye
  intikal etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu
  görülenler, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî
  Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği
  hükümlerine göre Bakanlığa devredilir.

  (3) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler
  satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları
  müzayedelerdeki satışa konu olan askeri tarihimize ait silah ve
  malzeme koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına bildirmeye ve
  göstermeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından
  hazineye intikal etmiş olup askeri müzelerin koleksiyonlarına
  girmesi lüzumlu görülenler Taşınır Mal Yönetmeliği
  hükümlerine göre Milli Savunma Bakanlığına
  devredilir.
  Veraset yoluyla intikal

  MADDE 10 –
  (1) Koleksiyonculuk yapan şahsın ölümü halinde
  koleksiyon mirasçılarına intikal eder. Koleksiyonun
  güvenliğinden mirasçılar sorumludur. Bu sorumluluk,
  koleksiyonculuğa devam etmek isteyen mirasçılara yeni koleksiyon
  izin belgesi düzenlenene kadar devam eder. Mirasçılar,
  durumu veraset ilamı ile birlikte dört ay içerisinde ilgili
  müze müdürlüğüne bildirir. Mirasçılar
  koleksiyonculuğa devam etmek istedikleri takdirde bu Yönetmelik
  esaslarına göre yeniden izin almak zorundadır. Yeni koleksiyon
  izin belgesi düzenlenene kadar, komisyon tarafından gerekli
  görülmesi durumunda taşınır kültür ve tabiat
  varlıkları yediemin olarak müze müdürlüğünde
  muhafaza edilir. Koleksiyon, koleksiyonculuğa devam etmek isteyen
  mirasçılar arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
  hükümlerine göre taksim edilebilir. Taksim sırasında
  koleksiyonun bütünlüğü bozulamaz, birbirini
  tamamlayan taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan
  takımlar bölünemez.

  (2) Koleksiyonculuğa devam etmek istemeyen mirasçıların
  ellerindeki kültür ve tabiat varlıklarının satış veya
  devirleri 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda
  yapılır.

  (3) Koleksiyoncu adına envanter defterine kayıtlı olup da
  koleksiyoncunun borcu nedeniyle haczedilen taşınır kültür ve
  tabiat varlıkları, icra müdürlüğünün satış
  kararı üzerine ilgili müze müdürlüğüne
  haber vermek şartıyla ve önceliği Bakanlığa ait olmak üzere
  başka koleksiyonculara ve özel müzelere
  satılabilir.
  Yer değiştirme
  MADDE 11 –
  (1) Koleksiyoncu, taşınır kültür ve tabiat varlıklarını
  koleksiyon izin belgesinde gösterilen yerin dışında bulunduramaz.
  Ancak, gösterilen yerin dışında komisyonun uygun
  görüşü doğrultusunda aynı il sınırları içinde
  ilave bir yerde daha bulundurabilir.

  (2) Koleksiyonunun yerini değiştirmek isteyen koleksiyoncu, bağlı
  olduğu müze müdürlüğünden yazı ile izin ister,
  müze müdürlüğü otuz gün içinde yer
  değişikliğini değerlendirerek koleksiyoncuya bildirir. Müze
  müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği
  yapılamaz. Adres değişikliği yapıldıktan sonra koleksiyon izin belgesi
  Yönetmelik hükümlerine göre yeniden
  düzenlenerek bir nüshası otuz gün içinde
  Bakanlığa gönderilir.
  Sergileme
  MADDE 12 –
  (1) Koleksiyoncuların koleksiyonlarını ziyarete açık bir yerde
  geçici olarak sergilemesi, sergi süresinin belirtilmesi ve
  denetim yönünden bağlı bulunduğu müze
  müdürlüğünün uygun görmesi halinde il
  sınırları içinde valilik onayına, il sınırları dışında ise o ile
  bağlı müze müdürlüğünün uygun
  görüşü doğrultusunda Bakanlık onayına bağlıdır. Serginin
  her türlü güvenliğinden koleksiyoncu sorumludur. Yurt
  dışında yapılacak geçici sergilemelerde Kanunun 32 nci maddesi
  ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  Yurt dışından koleksiyon getirme

  MADDE 13 –
  (1) Yurt dışından koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve
  tabiat varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler, varlıkların her
  birinin niteliklerini, orijinlerini ve gümrük kodlarını
  belirten fotoğraflı envanter listesini veya uluslararası standarda
  uygun ihraç izin belgesinin bir nüshasını Bakanlığa vermek
  zorundadırlar. Bu şekilde giren varlıklar beyan listesine veya
  ihraç izin belgesine uygun olarak yurt dışına
  çıkarılabilir.

  (2) Kanun hükümlerine göre korunması gerekli
  kültür ve tabiat varlıkları edinenler bunları yurt dışına
  çıkaramazlar.

  (3) Yurt dışından getirilen koleksiyonlar öncelikle Bakanlığa
  bağlı müzelere bağışlanabilir veya satılabilir. Bakanlığa bağlı
  müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat
  varlıkları başka koleksiyonculara ve özel müzelere
  satılabilir veya devredilebilir.
  Koleksiyonculuktan vazgeçme
  MADDE 14 – (1)
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre, koleksiyonculuktan
  vazgeçmek isteyenler, bağlı oldukları müze
  müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak müzelik
  değerdeki kültür ve tabiat varlıklarının bağış veya satış
  yoluyla müzelere mal edilmesini isteyebilir. Müzelerce,
  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının
  Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkındaki Yönetmelik
  hükümlerine göre işlem yapılır.

  (2) Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır
  kültür ve tabiat varlıkları Bakanlık denetimindeki özel
  müzelere veya koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir.
  Komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda bu taşınır
  kültür varlıkları satın alınıncaya kadar yediemin olarak
  müzede tutulur.
  Koleksiyon izin belgesinin iptali
  MADDE 15 – (1) Koleksiyon izin belgesi;

  a) Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının
  Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik
  hükümleri uyarınca belirlenen
  yükümlülüklere aykırı olarak koleksiyonda belgesiz
  kültür ve tabiat varlığı bulunduğunun tespit edilmesi,

  b) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlığının zarar
  görmesi halinde yedi gün içinde bağlı olduğu müze
  müdürlüğüne, kaybı ve çalınması halinde ise
  aynı gün kovuşturmaya yetkili makamlara bildirilmemesi ve bağlı
  olduğu müze müdürlüğüne belge ibraz edilmemesi,

  c) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlıklarına
  kasıtlı olarak zarar verilmesi, bunların tahribine veya kaybına neden
  olunması,

  ç) Bir yıl içerisinde koleksiyonculuk faaliyetlerine
  başlanmaması,

  d) İlgili müzenin haberi olmadan koleksiyonda yer alan herhangi
  bir kültür ve tabiat varlığının, koleksiyon izin belgesinde
  belirtilen yerin dışında bulundurulması veya el değiştirmesi,

  e) Denetimler sonunda koleksiyonun sağlığı ve güvenliği konusunda
  önerilen önlemlerin verilen süre içinde
  alınmaması,

  f) Koleksiyoncunun haber verildiği halde ikinci kez ikametgâh
  adresinde bulunmayıp kasıtlı olarak denetim ve gözetime engel
  olması veya iki yıl üst üste denetim yapılması için
  bağlı olduğu müze müdürlüğüne müracaatta
  bulunmaması,

  g) Envanter defterine kayıt edilmeden taşınır kültür ve
  tabiat varlıklarının satışının veya devrinin yapılması,

  ğ) Koleksiyoncunun, elinde bulunan taşınır kültür ve tabiat
  varlığını bağlı olduğu müze müdürlüğünün
  bilgisi dışında diğer müzelere sattığının tespit edilmesi,

  h) Koleksiyoncunun, 5 inci maddede belirtilen hususlarda gerçeğe
  aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
  ı) Koleksiyoncunun tüzel kişiliğinin sona ermesi,
  hallerinde iptal edilir.

  (2) Komisyon tarafından, koleksiyonculuk faaliyetleri esnasında bu
  maddenin birinci fıkrasında sayılan hallerden herhangi biri veya birden
  fazlasının tespit edilmesi durumunda koleksiyon izin belgesi müze
  müdürlüğünün teklifi üzerine
  Bakanlıkça iptal edilir. Bakanlık gerektiğinde bu yetkiyi
  müze müdürlüklerine devredebilir.
  Koleksiyonculuktan kendi isteği ile vazgeçmek isteyenlerin
  koleksiyon izin belgeleri komisyon kararına gerek duyulmadan iptal
  edilir. İptal işlemi İçişleri Bakanlığına bildirilir.

  (3) Koleksiyon izin belgesinin iptaline itiraz Bakanlığa yapılabilir.
  Bakanlık itirazı değerlendirerek nihai kararı verir. Koleksiyon izin
  belgesinin iptali sonucu koleksiyonda bulunan taşınır kültür
  ve tabiat varlıkları hakkında, Korunması Gerekli Taşınır
  Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve
  Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak işlem
  yapılır.

  (4) 14 üncü madde hükümleri hariç olmak
  üzere koleksiyon izin belgesi iptal edilenler, hiçbir
  şekilde yeni bir kültür ve tabiat varlığı edinemezler ve
  yeniden koleksiyon izin belgesi alamazlar.

  (5) Birinci fıkrada belirtilen hususlar dışında, 2863 sayılı
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 21/3/2007
  tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  hükümlerine dayanılarak koleksiyoncu hakkında soruşturma ve
  kovuşturma başlanması halinde koleksiyonculuk faaliyetleri yargılama
  sonuna kadar durdurulur. Koleksiyoncuların koleksiyonlarındaki
  taşınır kültür ve tabiat varlıkları, envanter defterleri ve
  koleksiyon izin belgeleri komisyon tarafından gerekli
  görülmesi durumunda yediemin olarak ilgili müze
  müdürlüğünce muhafaza edilir. Yargılama sonucunda
  koleksiyoncunun hüküm giymesi halinde belgesi iptal edilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Geçici ve Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 16 – (1)
  15/3/1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat
  Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
  yürürlükten kaldırılmıştır.

  İntibak
  GEÇİCİ MADDE 1 –
  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları
  Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
  hükümleri kapsamında koleksiyonculuk belgesi bulunan ve aynı
  zamanda özel müze sahibi olan gerçek ve tüzel
  kişilerin koleksiyon izin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı
  tarihinden itibaren bir yıl sonra iptal edilmiş sayılır. Bu durumdaki
  koleksiyoncuların envanterlerinde bulunan taşınır kültür ve
  tabiat varlıkları, istemeleri halinde sahibi oldukları özel
  müzenin envanterine dahil edilebilir.
  Yürürlük
  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
  [/quote]teşekkürler..

 5. #5
  Status
  Offline
  Devamlı Üye
  Üyelik tarihi
  09.06.2010
  Mesajlar
  142
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Ynt: YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

  sağol hocam

 6. #6
  Status
  Offline
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  19.07.2010
  Yaş
  46
  Mesajlar
  514
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Ynt: YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

  slm
  emeğine sağlık usta kanun'i ve nizami yapılan işler baş ağrıtmaz bilgiler için sağol
  İNSAN YÜKSELDİKÇE GÖNLÜ ALÇALMALIDIR

 7. #7
  ADANALI Guest

  Standart Ynt: YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

  ustam çok iyi anlatmışsın.sağol varol

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. RADYASTEZİ(ELLE MADEN ARAMA)-DEFİNE ARAMA
  By TURAN-HAN in forum DEFİNE CİHAZLARI VE BOŞLUK BULMA ÇUBUKLARI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.03.2012, 11:24
 2. YENİ DEFİNE YÖNETMELİĞİ
  By bakirci_34 in forum DEFİNE ARAMA İZNİ(RUHSATI)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.02.2012, 22:31
 3. Resmi Gazetede Yayınlanan Define Arama Yönetmeliği
  By Radmin in forum DEFİNE ARAMA İZNİ(RUHSATI)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.2011, 17:33
 4. YENİ KARABAĞ DEFİNE ÇUBUĞU
  By TURAN-HAN in forum DEFİNE CİHAZLARI VE BOŞLUK BULMA ÇUBUKLARI
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05.09.2010, 13:27
 5. YENİ DEFİNE SİTESİ HAYIRLI OLSUN
  By ömerxx in forum ÖNERİLER-İSTEKLER-ŞİKAYETLER-DUYURULAR
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.05.2010, 20:49

Bu Konudaki Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define Sohbeti,Elektrik Taahhüt,Define İşaretleri,DEFİNE ARAMA,DEFİNE

SEO UZMANI

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.